( Nabídka: služby )Obecní knihovny

Naše knihovna vykonává vedle své městské funkce i funkci regionální. Co to znamená a obnáší?

Katalog pro obecní knihovnykeyboard_arrow_right

Mapa obecních knihoven

Naše knihovna měla ve své historii vždy "regionální funkce". Do roku 1960 byla knihovnou okresní s metodickým obvodem kolem 150 knihoven. Poté byla knihovnou "střediskovou" pro více než 100 obecních knihoven.

Územní kooperační systémy se v ČR začaly vytvářet již v meziválečném období a jejich současný stav je výsledkem dlouhodobého vývoje. V rámci kooperačního systému poskytuje knihovna s regionálními funkcemi knihovnám městským a obecním v rámci své územní působnosti různé druhy služeb a podporuje vzájemnou spolupráci. Jedná se zejména o následující služby:

Pomoc při doplňování a zpracování knihovních fondů, budování výměnných knihovních fondů a jejich cirkulace, konzultační a poradenská činnost pro knihovny a jejich zřizovatele, vzdělávání knihovníků, semináře a porady, odborná pomoc při aktualizaci a revizi knihovních fondů, odborná pomoc při zavádění a využívání informačních technologií, budování počítačových sítí odborná pomoc při zavádění nových typů služeb, tvorba a zpřístupňování fondu regionální literatury, tvorba databází regionálních informací, meziknihovní výpůjční a reprografické služby, koordinace bibliograficko-informační činnosti a vytváření souborných katalogů, statistika a další. Kooperační systémy umožňují účelnou dělbu práce a efektivní využití veřejných finančních prostředků, neboť jednou investovaná částka je mnohonásobně využita spolupracujícími knihovnami. Mají mimořádný význam pro fungování knihoven v malých obcích, kde garantují průběžnou aktualizaci knihovního fondu a udržení odborného standardu služeb. Napomáhají zvyšovat kvalitu a dostupnost knihovnických a informačních služeb ve všech místech oblasti a přispívají tak k vyrovnání rozdílů mezi možnostmi, které mají obyvatelé měst a malých obcí.

Knihovny na Dačicku zahrnují několik typů knihoven. Nejvíce jsou zastoupené obecní knihovny zřizované obcemi, dále školní knihovny nebo knihovna muzejní či studijní knihovna u karmelitánů v Kostelním Vydří. Co se týče školních knihoven, nejdále je Studijní a informační centrum na Střední škole technické a obchodní v Dačicích - škola trochu jinak.

Obecní knihovny v 21. století

Všechny naše obsluhované knihovny - obecní knihovny - umožňují vedle klasických výpůjčních služeb i přístup k internetu. Větší knihovny mají automatizovaný knihovní systém, pořádají různé akce pro občany obce, jsou vybavené počítači a připojením na internet, obvykle z projektu internetizace knihoven (PIK), mají v obci nezastupitelnou roli.

Knihovnický zpravodaj pro knihovníky a starosty za rok 2016

Knihovnický zpravodaj pro knihovníky a starosty za rok 2015

Knihovnický zpravodaj pro knihovníky a starosty za rok 2014

Knihovnický zpravodaj pro knihovníky a starosty za rok 2013

Knihovnický zpravodaj pro knihovníky a starosty za rok 2012

Další stránky v nabídce

facebook icon print