Knihovna Matěje Mikšíčka

Knihovna

Matěje

Mikšíčka

Dačice

standardy regionálních funkcí

Pomoc a rada vesnickým knihovnám je možná díky dotaci na výkon této funkce. Usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 16/2021/ZK-4 ze dne 11. 12. 2021 alokovalo na rok 2021 částku 466.000,- Kč pro naši knihovnu. Standardy se realizují v úzké spolupráci s Jihočeskou vědeckou knihovnou v Č. Budějovicích, která je z Knihovního zákona č.257/2001 Sb. základním prvkem pro zajištění regionálních funkcí v kraji.

Standard pro dobrou knihovnu

Služby knihoven knihovnám - Standardy regionálních funkcí

Obecní knihovny v 21. století umožňují vedle klasických výpůjčních služeb i přístup k internetu. Větší knihovny mají automatizovaný knihovní systém, pořádají různé akce pro občany obce, jsou vybavené počítači a připojením na internet, mají v obci nezastupitelnou roli.

Standardy regionálních funkcí:

Pro zajištění rovnoměrného výkonu regionálních funkcí v systému knihoven se stanoví standard jednotlivých druhů služeb, jimiž jsou regionální funkce naplňovány. Standard upravuje kvalitativní a kvantitativní parametry výkonu těchto služeb. Při jeho aplikaci se přihlíží ke konkrétním podmínkám a specifikům jednotlivých krajů a jejich regionů. Standard představuje soubor nároků na způsob a úroveň poskytování služeb, jimiž jsou naplňovány regionální funkce krajskými a pověřenými knihovnami:

  1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
  2. Statistika knihovnických činností
  3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
  4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce, správa, revize a aktualizace
  5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
  6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele knihovny (obce) a jejich distribuce
  7. Podpora vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit
  8. Servis automatizovaného knihovního systému využívaného pro výkon regionálních funkcí

Kooperační systémy umožňují účelnou dělbu práce a efektivní využití veřejných finančních prostředků, neboť jednou investovaná částka je mnohonásobně využita spolupracujícími knihovnami. Mají mimořádný význam pro fungování knihoven v malých obcích, kde garantují průběžnou aktualizaci knihovního fondu a udržení odborného standardu služeb. Napomáhají zvyšovat kvalitu a dostupnost knihovnických a informačních služeb ve všech místech oblasti a přispívají tak k vyrovnání rozdílů mezi možnostmi, které mají obyvatelé měst a malých obcí.

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky (2019)

Knihovny na Dačicku zahrnují několik typů knihoven. Nejvíce jsou zastoupené obecní knihovny zřizované obcemi, dále školní knihovny nebo knihovna muzejní či studijní knihovna u karmelitánů v Kostelním Vydří. Co se týče školních knihoven, nejdále je Studijní a informační centrum na Střední škole technické a obchodní v Dačicích - škola trochu jinak.

Anketa

Otevírací doba

Oddělení pro dospělé:

Pondělí 8-11 12-17
Středa 8-11 12-17
Čtvrtek 8-11 12-17
Pátek 8-11 12-16

Oddělení pro děti:

Pondělí - 12-17
Středa - 12-17
Čtvrtek - 12-17
Pátek 8-11 12-16

Facebook

Instagram

instagram